CONSTRUÏM FUTUR.

INSERCIÓ LABORAL

Per tal de millorar la intervenció que s’està portant a terme i arribar a un nombre més gran de persones de la Comunitat Gitana, el projecte que ens ocupa es centrà en el foment de l’educació i l’escolarització, la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar entre l’alumnat gitano i, a l’hora, amb la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels grups de la població gitana que es troben en risc d’exclusió social i amb dificultats d’incorporació al mercat de treball.
Així doncs, veiem com el nou projecte ha intervingut en dos àmbits, tant en l’educació, seguint amb el projecte dels anys anteriors, i en la inserció laboral.

Pel que fa a la inserció laboral, es va identificar a les persones de la Comunitat Gitana que es trobaven en risc d’exclusió social per tal d’apropar-les a diferents empreses i aconseguir doncs, que s’incorporessin al mercat laboral. L’AGIPCAT compta amb convenis de col·laboració amb diverses empreses, aquestes són: Wakeful Service S.L., una empresa de serveis auxiliars i control d’accés, tant per empreses privades com administracions publiques; Cleece, una empresa de múltiples serveis com la neteja d’edificis públics i privats, atenció domiciliària com auxiliars de neteja, jardineria, control d’accés i vigilància de seguretat, tot ells destinats a millorar la qualitat de vida de les persones, mantenir i fer més eficients edificis, i cuidar i protegir l’entorn. A més, més enllà de les activitats que desenvolupa, busca la inclusió, la sensibilització social i la cura de les persones; i el Grupo Optima, un empresa de neteja i manteniment d’espais públics i privats, que participa en projectes socials per tal de fomentar la inserció laboral.
En aquest cas, va intervenir un/a informador/a laboral, el/la qual s’encarregà d’identificar a les persones de la Comunitat Gitana que tenien dificultats per accedir al mercat laboral i, alhora, apropar-les a les empreses amb què AGIPCAT hi manté una relació constant. Igual que en el cas anterior, també intervingué un/a coordinador/a de zona i persones voluntàries de l’entorn d’AGIPCAT.

Les activitats realitzades per aquesta acció varen ser les següents:
1. Elaboració d’una diagnosi prèvia. Treball de camp previ que va permetre identificar totes les persones de la Comunitat Gitana que es trobaven en risc d’exclusió social i amb dificultats per accedir al mercat laboral. Es realitzaren entrevistes amb tots els stakeholders implicats i s’elaborà la diagnosi i el pla d’acció contextualitzat. Aquesta acció es va realitzar des del gener fins a finals de març de 2021.
2. Elaboració d’una base de dades. Després de detectar les persones objecte del projecte, l’informador/a laboral elaborà una base de dades actualitzada amb totes les persones que formen part de la Comunitat Gitana i es trobaven amb dificultats per accedir al mercat laboral amb les respectives necessitats i possibilitats, així com una base de llocs de treball possibles. Aquesta acció es va dur a terme des de l’abril fins a finals de desembre de 2021.
3. Contacte amb les empreses que col·laboren amb el projecte. L’informador/a laboral disposà d’un interlocutor/a amb les empreses que col·laboraren amb el projecte a fi i efecte de mediar entre aquestes i les persones en risc d’exclusió social. Es realitzà un acompanyament individualitzat. Aquesta acció es realitzà des de l’abril fins a finals de desembre de 2021.
El projecte incorporà la perspectiva de gènere en la implementació del mateix, així com la utilització d’un llenguatge i una comunicació no sexista.

 

Close