CONSTRUÏM FUTUR.

FORMACIONS AGIPCAT

Aquest programa tenia per objectiu general l’acompanyament i la millora de la qualitat de vida de la comunitat gitana dels barris en risc d’exclusió social d’arreu de Catalunya. Els seus objectius específics eren detectar els joves líders naturals del barri i acompanyar-los, assessorar-los i apoderar-los perquè siguin referents del futur per a altres nens i nenes del seu entorn, normalitzar la relació famílies-centres educatius i crear teixit associatiu actiu i referent.
El projecte de Dinamitzadors educatius s’ha desenvolupat al llarg dels anys 2020 i 2021.
Aquest ha consistit en una dinamització educativa dels infants i/o adolescents de les famílies gitanes en risc d’exclusió socials de diferents barris de Catalunya a través del foment de l’educació i l’escolarització, la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar.

En el projecte hi va intervenir una dinamitzadora social, una persona coordinadora, i quatre persones voluntàries de la comunitat gitana, dos homes i dues dones.
Les activitats que s’han dut a terme, han estat les següents:
1. Treball de proximitat amb les famílies, com a pont entre aquestes i la comunitat educativa.
2. Conèixer el grau d’absentisme i abandó prematur dels estudis. Intervenció en un significatiu nombre de casos a cada barri.
3. Obtenir dades sobre la dimensió real del problema.
4. Entrevistes en profunditat, tutories i acompanyaments individualitzats de casos.

El projecte s’ha iniciat a partir d’un treball de camp previ, que ha permès detectar famílies amb fills/es a càrrec en edat d’escolarització obligatòria i en risc d’exclusió social, així com la difusió del projecte i la recollida de dades per a un treball posterior. A continuació, la dinamitzadora social ha realitzat entrevistes individuals a les famílies i als seus infants i/o joves, per tal de detectar les causes de l’abandonament escolar i les necessitats i motivacions, així com les dificultats relacionades amb l’etapa educativa. I per últim, i a partir de les dades obtingudes en els treballs previs i amb una metodologia col·laborativa amb la comunitat educativa, la dinamitzadora social ha dut a terme un acompanyament a les famílies i als infants i/o joves, per tal de fomentar un procés de canvi, orientar-los i estimular la seva formació reglada, així com fer de pont entre les famílies i les escoles i instituts.
Més enllà de les activitats mencionades, el projecte pretenia anar acostumant a les famílies a un contacte proper amb els centres educatius i fomentar la comunicació entre tota la comunitat educativa.

Amb tota la informació recollida per els nostres coordinadors i coordinadores,  AGIPCAT arriba a l’acord de col·laboració amb les diferents cambres de comerç de Catalunya, el disseny de formacions personalitzades per el perfil d’usuaris d’AGIPCAT, per facilitar-lis la inserció al món laboral

Close